අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍ය ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි පැල සිටවීමේ වැඩසටහන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාල පරශ්‍රයේ දී 2018.08.01 දින මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක මහිලාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය. එම අවස්ථාවට අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරිවරුන් ඇතුළු නිලධාරි පිරිසක් ද සහභාගිවූ අතර මෙම වැඩසටහන දිවයිනේ සෑම ප්‍රාදේශීය කොට්ටාශයකම පැවැත් විය.