අගමැතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබාදීමයි. -    රාජ්‍යඅමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර - Click here....