සියලු දෙනාටම ආරක්ෂිත පානීය ජලය ඉක්මනින් ලබා දීමට කඩිනම් පියවර - රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර