රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සහ ප්‍රභා ගනේෂන් මහතා හමුවී සාකච්ඡාව Click here....