වතුකර ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක තත්වය නංවාලීමට කඩිනම් පියවර Click here....
ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සඳහා Click here....