අඩුම මිලට පානීය ජල පහසුකම් කඩිනම් කිරීමට ඉක්මන් පියවර - ආචාර්ය ප්‍රියත්බන්දු වික්‍රම මහතා, නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් Click here for more....