ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ලේකම් එස්.එච්.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා බත්තරමුල්ලෙහි පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී සිය තනතුරේ වැඩ භාරගැනීම (12) සහ ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක වාසුදේව නානායක්කාර මහතා එතුමාට සුභපැතුම් එක්කල අවස්ථාව, අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් පාලිත විරසිංහ මහතා, ඇමතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් රණසිංහ මහතාද ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

ඡායාරූප - තනුජ ප්‍රදීප්

Mr. S.H. Harischandre assumed Duties as tha State Secretary of Water supply Facilities. State Minister Vasudeva Nanayakkara, Additional Secretary of the Ministry Palitha Weerasinghe also in the Picture at the Water Ministry of Battaramulla.

Pic By - Thanuja Pradeep


Video Click here....