භාවිතයෙන් ඉවත්කරන ලද වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ විකිණීම සඳහාඅදාල ටෙන්ඩර් පත් 2020.02.12 දින සිට 2020.03.04 දින තෙක් කාර්යාල දිනයන් හිදී (පෙ.ව 9.00 - ප.ව 2.00 දක්වා) රත්මලාන ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිහිටි ටෙන්ඩර් හා කොන්ත්‍රාත් අංශයෙන් මිලදී ගත හැකිය

 

විමසීම් - 011-2624574 - ප්‍රවාහන අංශය