පල්ලේබැද්ද මහගම සමුදා ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීම ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාවට ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජයතිලක හේරත්‍ මහතා  ප්‍රජා ජල සංවිධානයේ නියෝජිතයින් එක්වූහ.