පානීය ජල සංරක්ෂණය පිළිබඳව මහජනතාවගේ යහපත් ආකල්ප වර්ධනයට උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් සංවිධානය කළ පානීය ජල සංරක්ෂණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 2020 ජූලි මස 09 වනදා මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී ගරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩබ්ලිව්. පී. ප්‍රසාද් ඉන්දික මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.

මෙම වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායක දේශකයින් ලෙස සාමූහික සන්නිවේදන කළමනාකරු සරත්චන්ද්‍ර මුතුබණ්ඩා මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමූහික සන්නිවේදන නිලධාරි හේමන්ත අබේකෝන් මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රසඥ රෝහිත පුෂ්පකුමාර මහතා සහභාගි වූ අතර ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සාමූහික සන්නිවේදන අංශය විසින් වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී.