පානීය ජල සංරක්ෂණය පිළිබඳව මහජනතාවගේ යහපත් ආකල්ප වර්ධනයට උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් සංවිධානය කළ පානීය ජල සංරක්ෂණය පිළිබඳ වැඩමුළුවේ තෙවන අධියර 2020 අගෝස්තු මස 28 වනදා දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී ගරු ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ ආරාධනයෙන් පැවැත්විනි.

මෙම වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායක දේශකයින් ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමූහික සන්නිවේදන නිලධාරි හේමන්ත අබේකෝන් මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ රසඥ රෝහිත පුෂ්පකුමාර මහතා සහභාගි වූ අතර ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සාමූහික සන්නිවේදන අංශය විසින් වැඩසටහන සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී.