රක්වාන ගඟේ ජලය සිඳී යාම වැළැක්වීම සඳහා ගං ඉවුර දේපස කුඹුක් ගස් 2500 ක් සිටුවීම - ඇමති වාසුදේව නානායක්කාර මහතා Click here for the video....