ජලය පිළිබඳ දේශපාලන හා ආර්ථික සම්බන්ධතාවය උපදේශන කමිටුවේ  සාකච්ඡාවක් ජලසම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.10.06  දින ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ්‍ර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ උප සභාපති නිමල් ආර්. රණවක මහතා, ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් රණසිංහ මහතා, සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ජි.වි.ඩි.තිලකසිරි මහතා, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතා, ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්  සැලසුම් එම්.එස්. බණ්ඩාර මහතා, අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් නිසංසලා වෛද්‍යරත්න මහත්මිය, මහජන උපයෝගිතා කාර්යාංශය උසස්නිලධාරීන් හා විවිධ ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් විද්වතුන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය. for vedio Click here....