ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ රසඥ සංගමයේ නියෝජිතයන් සමග සාකච්ඡාවක් ජලසම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.10.27 දින ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශයේ දී  පැවැත්විණි. 

මෙම සංගමය මගින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ නිර්දේශ වලට අනුකූලව ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සිදුකරන අතර එම ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා සමග වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කරන ලදී.
අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් ආර්. රණසිංහ, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ උප සභාපති නීතීඥ නිමල් ආර්. රණවක යන මහත්වරු මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.