දකුණු කොරියානු පරිසර අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ කොරියානු පරිසර සංස්ථාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Jang Joonyeong මහතා සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා අතර සාකච්ඡාවක් සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ 2020.12.01 දින පැවැත්විණි. Click here for more ...