අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව, රජයේ ආයතනවලට නව රථ වාහන මිලදී ගැනීම් සිදු නොකර, තිබෙන සම්පත් යලි ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා විසින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ධාවනයෙන් ඉවත් කර ඇති රථ වාහන පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීමට ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදේශක සඳක ගුණසේකර මහතාට සහ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතාට උපදෙස් දෙන ලදි.  

ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ මහරගම කළමනාකරු කාර්යාලයේ ධාවනයෙන් ඉවත් කර ඇති රථ වාහන පිලිබඳ සොයා බැලීමට ඉහත නිලධාරීන් 2020.12.03 දින එම කාර්යාල පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණය සිදු කරන ලදි.

අලුත් වැඩියා කිරීමෙන් අනතුරුව යලි ධාවනය කල හැකි රථ වාහන කිහිපයක් එහි නිරීක්ෂණය වු අතර මේ පිළිබඳව ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත වාර්ථාවක් ලබා දීමට නියමිතව ඇත.

මෙම අවස්ථාවට ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කෝට්ටේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ප්‍රසන්න රාජපක්ෂ මහතා සහ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (තාක්ෂණ) එම්.එස්. රත්නායක මහතා ඇතුලු නිලධාරීන් සහභාගී විය.