ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක වන ජල සම්පාදන ක්‍රම නීරීක්ෂණය කිරීම ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.

ඒ අනුව වේයන්ගොඩ ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ ජල පවිත්‍රාගාරය නිරික්ෂණය කිරීම 2020.12.04 දින සිදු කල අතර ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වේයන්ගොඩ වැඩ භාර නිලධාරී ඊ.ඩි.කේ. කරුණාරත්න මහතා මෙම අවස්ථාවට එක්විය.