ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනයන්හි ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ සහ ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2020.12.07 දින පැවැත්විණි.

2021 වර්ෂයේ දී ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, ජල සම්පත් මණ්ඩලය, ජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුව, ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති සහ චීන ශ්‍රී ලංකා ජල පරික්ෂණ ව්‍යාපෘතියේ ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව පුළුල් වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදි.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රමරාජ්‍ය ලේකම් එස්.ජි. විජය බන්දුජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංගසාමාන්‍යධිකාරි තිළිණ විජේතුංගජල සම්පත් මණ්ඩලයේ සභාපති ජේ.ඩි. සමරසිංහසාමාන්‍යධිකාරී ජි.ආර්.ආර්. කරුනාරත්නජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජයතිලක හේරත්අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් රණසිංහඋපදේශක සඳක ගුණසේකරසම්බන්ධිකරණ ලේකම් ඩි.වි.ඩි. තිලකසිරි යන මහත්වරු ඇතුලු ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේජාතික ප්‍රජා ජල දෙපාර්තමේන්තුවේ හා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට එක් වූහ.