ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 2021 නව වසරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021.01.01 දින රත්මලාන පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී සිදුවිය.

නව වසරේ උදාව ඉලක්කගත සංවර්ධන සැලසුම් යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රමුකතම කාර්යයයි. මෙහිදී නව වසරේ රාජකාරී අරඹමින් ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයත් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය එක්ව නව ජල සම්බන්ධතා ලක්ෂ 04 ක් 2021 වසර අවසානය වනවිට ලබාදීමට ප්‍රතිඥා දෙන ලදී. මෙතුලින් විසිලක්ෂයකට අදික ජනතාවකට සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පානීය ජලය හිමිවනු ඇත.

මෙම සමාරම්භක අවස්ථාවට ජලසම්පාදන ගරු අමාත්‍ය වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමා, ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉංජිනේරු, ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු වික්‍රම මහතා, මණ්ඩලයේ සභාපති, නිශාන්ත රණතුංග මහතා, උප සභාපති, නිමල් ආර් රණවක මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරි ඉංජිනේරු තිළිණ විජේතුංග ඇතුලු මණ්ඩලයේ නිළධාරින් රැසක් සහභාගී විය.

for Video Click here....