2021 – 2024 කාලය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජන සමාජයට අවැසි සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ තිරසාර ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීමේ වැඩමුළුවක් 2021 ජනවාරි මස 05 වන දින වොටර්ස් එජ් හෝටල් ( Waters Edge Hotel) පරිශ්‍රයේදී සිදු විය.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහන පවත්වන ලද්දේ ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඉන්ජිනේරු ආචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු මහතා, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග මහතා, උපසභාපති නිමල් ආර්. රණවක මහතා, මණ්ඩලයේ සමාන්‍යාධිකාරි ඉංජිනේරු තිළිණ විජේතුංග මහතා ඇතුළු මණ්ඩලයේ ප්‍රවීන වෘත්තීයවේදීන් රැසක් මෙම වැඩසටහනට සක්‍රීය ලෙස සහභාගි විය. Click here for Video