දිවුලපිටිය දියගම්පල වෙහෙරගල කන්ද ප්‍රජාමූල සංවිධානයේ ජලය එක්රැස් කරන ජල ටැංකිය ප්‍රමාණවත් නොවීම හා ඉතා අබලන්වීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා නව ජල ටැංකියක් ලබාගැනීම සඳහා ප්‍රජාමූල සංවිධානය විසින් එවකට ජල සැපයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගෙන් කළ ඉල්ලීමක් අනුව, ගරු අමාත්‍යතුමාගේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතාගේ මැදිහත්වීම මත ජල ලීටර් දස දහසක ධාරිතාවකින් යුත් නව ජල ටැංකියක් ප්‍රදානය කිරීම 2021.02.05 දින සිදු කෙරුණි.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්තියේ දැක්මට අනුව සැමට පිරිසුදු පානීය ජලය ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ බොහෝ කලක සිට පිරිසිදු පානීය ජල ගැටලු පීඩා විඳින දියගම්පල ජනතාවගේ ජල ගැටළුවට විසඳුම් ලබාදීම ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි 2021 වර්ෂය තුළදී සිදු කරන බව කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතා මෙහිදී පවසන ලදී.

මෙහිදී ජල සම්පාදන ගරු අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාට සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සනත් නිශාන්ත මැතිතුමාට දියගම්පල ජනතාවගේ හද පිරි ස්තුතිය පුද කරන ලදී.