අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ ආකාරයට 2025 වන විට සැමට පානීය ජලය ලබාදීම සපථ කරමින් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව දිවයින පුරා පානීය ජලය අවැසි ජනතාවගේ ජල ගැටළු විසඳාලීමට කඩිනමින් නළ ජලය ලබාදීම මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල පානීය ජලය සපයා ගැනීමේ අපහසුතාවයෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ පීඩාවිඳි ජනතාවගේ එම ගැටළුවට විසඳුමක් වශයෙන් ඔවුන්ගේද දායකත්වය ලබා ගනිමින් කඩිනම් සහ විධිමත් ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ පිරිසිදු පානීය නල ජලය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහන් ප්‍රදීප් විතාන මැතිතුමාගේ අධික්ෂණය යටතේ මහර ආසනයේ උඩුපිල නැගෙනහිර ලන්සියාහේන, උඩුපිල දකුණ වවනවත්ත, ජයමන් අමරසේකර මාවත, දොලේවත්ත, උඩුපිල උතුර හා වෑබඩ නැගෙනහිර යන ප්‍රදේශයන්හි පානීය නල ජලය අවැසි ජනතාව සඳහා නව ජල සම්බන්ධන ලබා දීමට අවශ්‍ය අයදුම්පත්‍ ලබාදීම 2021.02.14 දින සිදු කරන ලදි.

මහර ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති සුදිමා චාන්දනී, උප සභාපති අජන්ත වික්‍රමආරච්චි, නාගරික මන්ත්‍රි සාන්ත සමරකොන්, සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික,  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ස්වේඡ්චා නිලධාරින් වන රවීන්ද්‍ර දර්ශන, ප්‍රදීප් ඇන්තනී, තුසිත විජේරත්න යන මහත්ම මහත්මීන් මෙම අවස්ථාවන් සඳහා සහභාගී විය.