අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කහටගස්දිගිලිය පුංචි හල්මිල්ලෑව ප්‍රති ආස්‍රැත ජල පෙරණ මධ්‍යස්ථානය ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පැවරීම.