දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින  අත්තනගල්ල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් අවතැන් වීමට ලක්වන පවුල් 25 කට ආසන්න ජනතාවට වන්දි පිරිනැමීමේදී සිදුවී ඇති යම් අක්‍රමිකතා සහ ඔවුන්ට මුහුණපෑමට සිදුවී ඇති අපහසුතාවයන් සම්බන්ධයෙන් අත්තනගල්ල සේවා පදනම මගින් ගරු ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුවඒ පිළිබඳ සොයා බලා අදාල කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන්  ආරම්භක සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් සංජීව ධම්මික මහතාසහකාර ලේකම් ( වෘත්තීය සමිති ) ප්‍රේමලාල් පෙරේරා මහතා සහ අමාත්‍ය තුමාගේ උපදේශක ඉෂාර මහතා යන නිලධාරී මඩුල්ලක් 2021.03.14 වන ඉරිදා දිනයේදී එම ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක් වූ අතර අනතුරුව පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාව සමග සුහද සාකච්ඡාවක්ද පවත්වන ලදී. එහිදී ජනතාවගේ ගැටලු හඳුනා ගත් නිලධාරී මඩුල්ල ඔවුනට හැකිතාක් ඉක්මනින් විසඳුම් ලබාදීමටත්ගරු ඇමතිතුමා සමඟ මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමටත් තීරණය විය. තවද මෙම අවස්ථාව  සඳහා එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී ප්‍රදීප් මධුරංග මහතාද සහභාගී විය.