තික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඇල්ලේවැව ජලාශ ව්‍යාපෘතියෙහි සමාරම්භක අවස්ථාව 2021.03.19 වන දින ගරු වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණු වගයි. 
 
මීට සමගාමීව ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් අවතැන් වීමට ලක්වන පවුල් සඳහා වන්දි පිරිනැමීම ද සිදුවිය. මේ සඳහා සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන් ද, නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් හා ප්‍රදේශවාසීන් රැසක් ද එක් විය.
 
ඝන මීටර මිලියන 1.91 ක ධාරිතාවයකින් යුත් මෙම ජලාශය නිමවීම සඳහා වැයවන පිරිවැය රුපියල් මිලියන 1532 කි. මෙමගින් පනාමුර සහ හුලංදා ඔය ව්‍යාපාරවල දැනට පවතින කුඹුරු අක්කර 1447 සඳහා යල මහ දෙකන්නයේ ජල සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීමත්, ඇඹිලිපිටිය සහ කොලොන්න ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සුරක්ෂිත කිරීමත්, නව ඉඩම් අක්කර තුන්සිය පනහක් සඳහා ජලය සැපයීමත් ව්‍යාපෘති ප්‍රතිලාභ වශයෙන් දැක්විය හැක.