ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා  මහ සිකුරාදා දින නිවාඩු දින බව අමතක කර  ජනතාවගේ පානීය ජල ගැටලු වලට විසඳුම් සපයමින් මහජන දිනය ක්‍රියාත්මක කළේය.

මෙහිදී දවස පුරා අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයේ රැඳීමින් අමාත්‍යතුමා ජනතාවගෙන් ඉදිරිපත්වූ ගැටළුවලට විසඳුම් ලබා දුන්නේය.

ජනතාව විශාල පිරිසක් බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ලක්දිය මැදුර අමාත්‍යාංශය පරිශ්‍රයට  පැමිණ සිටි අතර ඔවුන් සියලු දෙනා හමුවෙමින් අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා ඒ ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දීම  සිදු කළේය .