ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ලෝක ජල දිනය යෙදෙන මාර්තු මස 22 දින සිට මැයි මස වෙසක් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දින දක්වා පැවැත්වෙන ජාතික ජල මහ උත්සවයට සමගාමීව වසර ගණනාවක් තිස්සේ පිරිසුදු පානීය ජලය සපයා ගත නොහැකිව පීඩාවිඳි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරයාය පවුල් 1050 කටත් අධික ප්‍රදේශවාසී ජනතාව වෙනුවෙන් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය රුපියල් මිලියන 350 ක වියදමින් ඉදි කරනු ලැබූ තෝරයාය ජල සම්පාදන ක්‍රමය 2021 .04. 12 දින ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත කරන ලදී.

එම අවස්ථාවට ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඩී.වී.ඩී තිලකසිරි, මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික,මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ මහේන්ද්‍ර හරිස්චන්ද්‍ර, වයඹ පළාත් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ජනබන්දු සේනානායක,ල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වයඹ පළාත් අතිරේක සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි. ප්‍රසාද්, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වයඹ පළාත් නියෝජ්‍ය සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි. වජිර විජේරත්න, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ වයඹ පළාත් සහකාර සමාන්‍යාධිකාරී ඉංජි.වසන්ත දේශප්‍රිය යන මහත්වරුන් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 Click here for Video .....