මණ්ඩලීය ඉතිහාසයේ එක් දිනක් තුල ජල නල එලීම උදෙසා සේවක ප්‍රජා වැඩසටහන අදියර 2 තුලින් රුපියල් මිලියන 170 ක ඉතිරියක් හා ආදායමක් ලබා දෙන දැවැන්තම වැඩසටහන.

2025 වන විට සැමට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් එක් පියවරක් ජල සම්පාදන අමාත‍්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි එතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ ලේකම්, විදුලි ඉංජිනේරු කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතාගේ මැදිහත් වීමෙන් ජල නල එලීම උදෙසා සේවක ප්‍රජා වැඩසටහන අදියර 2 රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කිරිඇල්ල, කොළොන්න හා ඇඹිලිපිටිය ආසනයේ සිදුකිරීමට නියමිතය.

දිගු කාලයක සිට පිරිසිදු පානීය නල ජලය සපයා ගත නොහැකිව පීඩා විඳි කිරිඇල්ල, කුරුවිට, ගබ්බෙල, කොළොන්න හා සංඛපාල, ගුරුමඩයාය, ඇඹිලිපිටිය යායා 02 වසම, කොන්කටුව, නින්දගම්පැලැස්ස යන ගම්මානයන්හි ජනතාව වෙනුවෙන් පිරිසිදු පානීය ජලය නල මාර්ගයෙන් ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක වන අතර නව ජල සම්බන්ධතා ලබාදීම සඳහා අයදුම්පත්‍ර ලබා දීම හා ජනතාව දැනුවත් කිරීම ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් කේ.එච්. සංජීව ධම්මික මහතා සමග රත්නපුර ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී නිලන්ති අමරකෝන් මහත්මිය, ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී සමීර රුක්ෂාන් මහතා, ගරු අමාත්‍යතුමාගේ කොළොන්න හා ඇඹිලිපිටිය ආසනයේ සම්බන්ධිකරණ නියෝජිතයින් වන ධම්මික මයාදුන්න මහතා හා බී.ගාමිණි කුලතුංග මහතා, ගාමිණී වීරසිංහ මහතා, ජි.එම්. ප්‍රියංගනීමහත්මිය යන අය අදාල ප්‍රදේශයන්හි පසුගියද‍ා නිරීක්ෂණ සංචාරයක යෙදිනි.

ගරු ජල සම්පාදන අමාත‍්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා සැමට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම සඳහා කරනු ලබන ප්‍රශස්ත වැඩ පිළිවෙළ ඇගයීමට ලක් කරමින් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ දිවයින පුරා සේවය කරනු ලබන කම්කරු සේවකයින් රජයේ නිවාඩු දිනකදීවැටුප සහ අතිකාල දීමනා නොමැතිව ස්වේච්ඡාවෙන්ම තම ශ්‍රම දායකත්වය මෙම වැඩසටහන සඳහා ලබා දීමට නියමිතයි.

මෙමඟින් එක් දිනක් තුලදී කුරුවිට, ගබ්බෙල, කොළොන්න හා සංඛපාල, ගුරුමඩයාය, ඇඹිලිපිටිය යායා 02 වසම, කොන්කටුව, නින්දගම්පැලැස්ස යන ගම්මානයන්හි ජනතාව වෙනුවෙන් පානීය ජලය ලබාදීම සඳහා කිලෝ මීටර් 50 ට ආසන්න දුරකට කාණු කපා ජල නල එලීම ජනතාවගේ ප්‍රජා දායකත්වය සහිතව ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කම්කරු සේවයින් 250 කට ආසන්න පිරිසකගේ ස්වේච්ඡා ශ්‍රම දායකත්වය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

ප්‍රජා දායකත්වය සහිතව ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සේවකයින් ස්වේච්ඡා ශ්‍රම දායකත්වය ලබාදී ජල නල එලීම තුලින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට එක් දිනක් තුලදී රුපියල් මිලියන 150 ක ඉතිරියක් හා නව ජල සම්බන්ධනයන් ලබාදීම තුලින් රුපියල් මිලියන 20 ක ලාභයක් ලැබේ.