සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ දැවි තෙල් කාන්දුව නිසා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් කැලණි ගගේ ජලය ලබා ගන්නා තුලුමුව වෙත දැවි තෙල් මුසුවීමට ඉඩකඩ ඇත්දැයි පිළිබඳව සොයා බැලීමට ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අමාත්‍යතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් අදාල දැවි තෙල් කාන්දුව සිදුවී ඇති ස්ථානයේ හා ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ බියගම ජල පවිත්‍රාගාර ජල පරීක්ෂණාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක්  ජුනි 07 වන දින සිදු කරන ලදි.

ඒ අනුව කැලණි ගඟට මෙම දැවි තෙල් ගලා ඒම වැලැක්වීම සඳහා වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමෙන්තුවත් ලංකා ඛණිජ තෙල් නිතිගත සංස්ථාව සමඟ ‍ෆොලෝටර් බැලුනයක් මඟින් ආවරණයක් යොදා පාලනය කිරීම සිදුකර ඇත. කාන්දුවී ඇති දැවි තෙල් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ හා අනෙකුත් ආයතනවල ගලි බවුසර් යොදා ඉවත් කිරීම මේ වනවිට සිදු කරනු ලබයි.

මීට අමතරව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මඟින් කැලණි ගගේ ජලය ලබා ගන්නා තුලුමුව වෙත දැවි තෙල් මුසුවීම නවතාලීම සඳහා ෆොලෝටර් බැලුන දෙකක් ආවරණයක් ලෙස එලීම සිදු කර ඇත.

බියගම ජල පවිත්‍රාගාරයේ ඇති ජල පරීක්ෂණාගාරය මගින් ජලයේ ගුණාත්මක භාවය නිරන්තර පරීක්ෂණයට ලක්කරනු ලබයි.

දැනට උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය හේතුකොට ගෙන ජලයේ ගුණාත්මක භාවය පරික්ෂා කිරීමේ වාර ගණන වැඩි කර ඇති අතර පැය 24 පුරාම නිරන්තර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ බටහිර නිෂ්පාදන,බටහිර දකුණ හා බටහිර මධ්‍යම ප්‍රධාන රසඥ විශාකා ජයවර්ධන මහත්මිය පවසන ලදී.

SLS 614, 2013 තත්ව සහතිකයට අනුකූලව ජලයේ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව පානීය ජලය බෙදාහැරීම සිදුකරනු ලබයි. මේ අනුව සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ දැවි තෙල් කාන්දුව මගින් මෙතෙක් පානීය ජලයට කිසිදු බලපෑමක් සිදුවී නැති බවත්, ජනතාවට බියෙන් සැකයෙන් තොරව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මගින් බෙදාහරිනු ලබන ජලය පානය කළ හැකි බව විශාකා ජයවර්ධන මහත්මිය ස්ථීර වශයෙන් දැන්වීය.