ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ජල නල එලීම උදෙසා සේවක ප්‍රජා වැඩ සටහනේ අදියර 02 උඩවලව ප්‍රදේශයේ ඉතා සාර්ථකව පවත්වා ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට කෝටි 20 කට අධික මුදලක් මණ්ඩලය තුළ ඉතිරි කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණු අතර උඩවලව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට උග්‍ර ව පැවැති පානීය ජල ගැටළුවටත් විසඳුම් ලැබුණි.

වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ පැවැති පානීය ජල ගැටළුවට එක් දිනකින් විසඳුම් ලබා දුන් ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානයක්කාර මැතිතුමාට කෘත ගුණ සැලකණු වස් උඩවලව ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙනුවෙන් “ජල නල එලීම උදෙසා සේවා කර ප්‍රජා වැඩ සටහනේ” ග්‍රාමීය සම්බන්ධීකරණ නියෝජිතයෙකු වශයෙන් සිය දායකත්වය ලබා දුන් ධම්මික මායාදුන්න මහතා විසින් සමරු ඵලකයක් ප්‍රදානය කොට උඩවලව ජනතාවගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය අමාත්‍යවරයාට පුද කරන ලදී.