උත්සවයේ දී සංචාරක අමාත්‍යගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා දැක්වූ අදහස්.Click here........