ජල සම්පාදන අමාත්‍ය ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ පොදු ජන සහභාගීත්ව වැඩසටහන යටතේ "පැයෙන් පැයට දොරින් දොරට පානීය ජලය'' පැය 24 ක් තුල පානීය නල ජල සම්බන්ධතා ලබාදීමේ කළුතර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහන 2021.11.27 දින බොලොස්සගම මහා විද්‍යාල පරිශ්‍රරයේදී පැවැත්විණි.