2022 මාර්තු  22 දින ලෝක ජල දින සමරු උත්සවයට සමගාමීව කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වසර ගණනාවක් පුරා මුහුණදුන් ප්‍රධාන ජල ගැටළුවක් වූ පානීය ජලයට මුහුදු ජලය එක්වීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය නිමා කරමින් ඉදිකරන ලද අලුත්ගම,මතුගම,අඟලවත්ත ජල යෝජනා ක්‍රමය ජනතා අයිතියට පැවරීම  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලිය ගහ මන්දිරයේදී ......

Click here for Video....