අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෝ

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල

නිශාන්ත රණතුංග මහතා
සභාපති

+94 11 2634488 +94 11 2611234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එන්.ආර්.රණවක මහතා
උප සභාපති

+94 11 2635883 +94 11 2610034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පත් කර නැත.
ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ
+94 11 2636901

+94 11 2611590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
 ටී.එම්.ආර්.පී.තෙන්නකෝන් මහතා  071 8510666    
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඩබ්. පී. සඳමාලි ද සිල්වා මහත්මිය,
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්
+94 11 2637181 +94 11 2626361 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන් හතර දෙනෙක්
  2. පළාත් පාලන කොමසාරිස් හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයෙකු
  3. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන භාණ්ඩාගාර නිලධාරියෙක්
  4. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක්

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු ටී. එස්. විජේතුංග
සමාන්‍යාධිකාරී
+94 11 2635990
+94 11 2636449
+94 077 2846848
+94 11 2636449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. එන්.එච්.ආර්.කුලනාථ
(මලාපවහන)
+94 11 2624068
+94 077 3137688
+94 11 2623539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. අයි.එම්.ඩබ්.කේ.ඉලංගසිංහ (ආවරණ)
(උතුරු / මධ්‍යම)
+94 11 2625778
+94 0773502813
+94 11 5522389 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී.ඩබ්.එස්.පෙරේරා(ආවරණ)
(දකුණු / නැගෙනහිර)
+94 11 2636870
+94 077 7725294
+94 11 2635996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී.ඩබ්.එස්.පෙරේරා
(ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති)
+94 11 4210825
+94 077 7725294
+94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.ඒ.එස්.වීරසේන මහතා
(මූල්‍යය)
+94 11 2637863
+94 0777708574
+94 11 2623354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. සී.සී.එස්.එච්.ප්‍රනාන්දු
(බස්නාහිර) 
+94 11 2635999
+94 0777899230
+94 11 4203842 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ජි. කේ. ඉද්දමල්ගොඩ මහතා
(මානව සම්පත් කළමනාකරණ)
+94 11 2637431
+94 0777239453
+94 11 2612567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.ජී.ජී.රාජ්කුමාර්
(සාමූහික සේවා)
+94 11 2626245
+94 077 3952717
+94 11 2626245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. අයි.එම්.ඩබ්.කේ.ඉලංගසිංහ 
(ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්)
+94 11 2622913
+94 0773502813
+94 11 2622913 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. ඒ. මුණසිංහ
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ)
+94 11 2636219
+94 0773856725
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ඩබ්.එන්.ප්‍රේමසිරි 
(බස්නාහිර - නිෂ්පාදන)
+94 11 2578148
+94 0772386179
+94 11 2549199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ. චන්ද්‍රදාස
(තොරතුරු තාක්ෂණ) - වැ.බ.
+94 11 2623494
+94 077 3487649
+94 11 2626284 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.ජී.ජී.රාජ්කුමාර්
(වාණිජ)
+94 11 5529632
+94 077 3952717
+94 11 2612568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.එස්.විපුලානන්දන්
(ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ)
+94 11 4202473 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.සීක්කුගේ
(ආ.ස.බැ. ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ)
+94 11 2621813 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ජී.එස්.කුමාර මහතා
(පිරිවැය)

+94 11 2623164 +94 11 4202471  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.එම්.එස්.පීරිස්
(මුදල්  - පිරිවැයකරණය)
+94 11 2623164
0772442068
+94 11 2623354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ටී.එම්.ඩබ්.සුනිල් බන්ඩාර
(අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් සේවා)
+94 11 2635341
+94 077244069
+94 11 2625798 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ඩී.එම්.එල්.සී.පිටවල මහත්මිය
(සංවර්ධන)
+94 11 4214388
0773856723
+94 11 2623285 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩ්බ්.ඒ.එස්.සුමනසූරිය
(මානව සම්පත්)
+94 11 2623725 +94 11 2623725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.වයි.එස්. අබේගුණවර්ධන මහත්මිය
(කාර්මික සබඳතා)
+94 11 2625347
0772016631
+94 11 2625347 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.කේ.ඩී.එෆ්.සිරිවර්දන
(ආයතනික සැලසුම්)
+94 11 2637180
0772016632
+94 11 2605325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.ශ්‍රියාලතා මහත්මිය
(අභ්‍යන්තර විගණක-ආවරණ)
+94 11 3153356 +94 11 2632595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 අයි.වී.ඩබ්.එදිරිවීර
(ග්‍රාමීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක)
+94 11 2605349
0777222083
+94 11 2622753 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්. එම්.ඒ.බණ්ඩාර
(සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය)
+94 11 5030765
0772442055
+94 11 2637191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඩී.එන්.ඩී.එස්.ගුණතිලක
(මලාපවහන පද්ධති)
+94 11 2624068
+94 11 2621851
0773856724
+94 11 2624068  

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු.කේ.පී.ආර්.එස්.සමරසිංහ
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2812671
0773929326
+94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.එම්.ටී.එම්.රාසිල් මහතා
(බස්නාහිර - දකුණ)
+94 11 2224888
077771212
+94 11 2637945 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. පී.රාමවික්‍රම
(බස්නාහිර - උතුර)
+94 11 2922131
0777223736
+94 11 2922146 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.එච්.මීගොඩ
(මධ්‍යයම)
+94 81 2387149
0777845535
0767972261
+94 81 2388027 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඩබ්.ජී.සී.එල්.වීරසේකර
(වයඹ)
+94 37 2221161
0772442078
+94 37 2230086 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එම්.කේ.ඒ.එල්.එම්.විජේසිංහ
(දකුණ)
+94 41 2229792
0772984120
+94 11 2224769 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ඒ.කේ.කපුරුගේ
(සබරගමුව)
+94 045 2228271

+94 045 2228273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. සී.වී.විජේරත්න
(උතුරු මැද)
+94 25 2235993
0773905305
+94 25 2225609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එන්.සුදේශන්
(නැගෙනහිර)
+94 026 2222028
0772442049
+94 026 2225225 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී.භාතිදාසන්
(උතුරු)
+94 24 2225719
0777871235
+94 24 2227341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
d
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ආර්.එස්.ලියනගේ
(ඌව)
+94 055 2230934
+94 055 2230938
0773051236
+94 055 2230974 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. එන්.ඒ.එස්.ශාන්ත
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - කළු ගඟ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
අදියර 1 -  පියවර 11 සහ කොළඹ නගරයේ ආදායම්
අය නොකරනු ලබන ජල භාවිතය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 2602995 +94 11 2602995 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ආර්.ඒ.බී.එස්.මෙන්ඩිස්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - වියළි කලාපීය නාගරික
ජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය (ආ.ස.බැ.)
+94 11 2635727 +94 11 2605756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ආර්.ඒ.ඒ.රණවක 
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - රත්මලාන / මොරටුව අප ජල  බැහැර කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 
+94 11 2737660 +94 11 2715373 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. බී. එස්. විජේමාන්න  
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - මහකොළඹ ජල පුනරුත්ථාපන
ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 4892622 +94 11 2786460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉංජිනේරු.ඒ.එම්.ඒ.රාෆික්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - මහනුවර ඉදි වෙමින් පවතින අප ජල ව්‍යාපෘතිය

+94 0777 264857    

ඉංජිනේරු. ඩී.ඩබ්.කේ.ඩී.අමරතුංග
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (මතුගම, අලුත්ගම, අගලවත්ත ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ)

 +94 11 2645975    

නම සහ තනතුර  දුරකථන  ෆැක්ස්  විද්‍යුත් තැපැල

 එම්. වැල්ලගේ
(මුදල්)

+94 11 2775581   +94 11 2612568  

ජී.ඒ.පී.පද්මනාත
(වානිජ)

+94 11 2626533
077 2442062
+94 11 2612568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඊ. වීරසිංහ
(අයකිරීම්)
+94 11 5059632 
077 3269285 

+94 11 2612568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ඒ.ඩී.කේ.කේ.විජයගුණවර්ධන.
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2814294 
0777706719
 +94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු එම්.ටී.ඩී.අබේවර්ධන
(සංවර්ධන)
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 5367670
0777562373
+94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. කේ.එල්.එදිරිසිංහ
(ආදායම් නොලබන ජල)
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2817803
0777717652
+94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ජේ.සිවකුමාර්
(ආයතනික සැලසුම්)
 +94 11 2637180
0772240537
 +94 11 2605325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ඒ.එස්.කළු ආරච්චි
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - ද. නැ.)
+94 11 2636219
0773785861
 +94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. අජිත් මහතන්තිල
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - බටහිර )
+94 11 2636219
0777590405
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. කේ.ජී.එන්. සමන්කුමාර
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - )
+94 11 2636219
0777743747
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ප්‍රභාත් විජේසුන්දර
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - )
+94 11 2636219
0777489654
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එච්.කේ.පී.කේ.ජිනදාස
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - )
+94 11 2636219
0777706503
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ආර්.ආර්.වී.එන්.රත්නායක
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - )
+94 11 2636219
0714419746
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ටී.එම්.ඩබ්.සුනිල් බන්ඩාර  
(නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ)
මහනුවර දිස්ත්‍රික් අපජල කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය
     
 ඒ.මුණසිංහ  0773856725    

 ඒ.පී.ගුණවර්ධන

     
එල්.පී.ඒ.පී.පෙරේරා
(ව්‍යාපෘතී)
     

ඒ.පී.ගුණවර්ධන
(අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් සේවා)

     

ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී.වනිගසේකර
(උතුරු)

     
එස්.සී.රත්නායක
(උතුරු මැද)
     
ඊ.එම්.කේ.ඒකනායක
(මලාපවහන )
+94 11 2624068
+94 11 2623539
0772240535
   
ටී.ඩී.පිටගම්පල
(දකුණ)
     
කේ.වාසුදේවන්
(නැගෙනහිර)
     
ඩී.ඩබ්.කේ.ඩී.අමරතුංග      
ගම්පහ අත්තනගල්ල ව්‍යාපෘතිය      

www.waterboard.lk/web/administrator/index.php?jalaya14