අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෝ

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
කේ. අලහුඩීන් අන්සාර් මහතා
සභාපති
+94 11 2634488
0773906083
+94 11 2611234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.එච්.එම්.සල්මාන්
උප සභාපති

+94 11 2635883 +94 11 2610034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පී.අයි.ටී. මහීලාල් සිල්වා මහතා
ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ
+94 11 2636901
077 3433632
+94 11 2611590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
       
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඩබ්. පී. සඳමාලි ද සිල්වා මහත්මිය,
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්
+94 11 2637181 +94 11 2626361 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන් හතර දෙනෙක්
  2. පළාත් පාලන කොමසාරිස් හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයෙකු
  3. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන භාණ්ඩාගාර නිලධාරියෙක්
  4. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක්

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු ආර්.එච්.රුවිනිස්
සමාන්‍යාධිකාරී
+94 11 2635990
+94 11 2636449
+94 077 7223729


+94 11 2636449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. එන්.එච්.ආර්.කුලනාථ
(මලාපවහන)
+94 11 2624068
+94 077 3137688
+94 11 2623539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්. ජී. ජේ. රාජ්කුමාර්
(උතුරු / මධ්‍යම)
+94 11 2625778
+94 077 7871234
+94 11 5522389 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.කේ.එස්.පතිරණ
(දකුණු / නැගෙනහිර)
+94 11 2636870
+94 0772442050
+94 11 2635996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී.ඩබ්.එස්.පෙරේරා
(ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති)
+94 11 4210825
+94 077 7725294
+94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.ඒ.එස්.වීරසේන මහතා
(මූල්‍යය)
+94 11 2637863
+94 0777708574
+94 11 2623354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. සී.සී.එස්.එච්.ප්‍රනාන්දු
(බස්නාහිර) 
+94 11 2635999
+94 0777899230
+94 11 4203842 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ජි. කේ. ඉද්දමල්ගොඩ මහතා
(මානව සම්පත් කළමනාකරණ)
+94 11 2637431
+94 0777239453
+94 11 2612567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. යූ.රත්නපාල
(සාමූහික සේවා)
+94 11 2626245
+94 0773502813
+94 11 2626245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී. එස්. විජේතුංග 
(ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්)
+94 11 2622913
+94 077 2846848
+94 11 2622913 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. ඩබ්.ජී.සී.එල්.වීරසේකර
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ)
+94 11 2636219
+94 0772442078
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ඩබ්.එන්.ප්‍රේමසිරි 
(බස්නාහිර - නිෂ්පාදන)
+94 11 2578148
+94 0772386179
+94 11 2549199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ. චන්ද්‍රදාස
(තොරතුරු තාක්ෂණ) - වැ.බ.
+94 11 2623494
+94 077 3487649
+94 11 2626284 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.ජී.ජී.රාජ්කුමාර්
(වාණිජ)
+94 11 5529632
+94 077 3952717
+94 11 2612568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.එස්.විපුලානන්දන්
(ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ)
+94 11 4202473 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.සීක්කුගේ
(ආ.ස.බැ. ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ)
+94 11 2621813 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ජී.එස්.කුමාර මහතා
(පිරිවැය)

+94 11 2623164 +94 11 4202471  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.එම්.එස්.පීරිස්
(මුදල්  - පිරිවැයකරණය)
+94 11 2623164
0772442068
+94 11 2623354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ටී.එම්.ඩබ්.සුනිල් බන්ඩාර
(අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් සේවා)
+94 11 2635341
+94 077244069
+94 11 2625798 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ඩී.එම්.එල්.සී.පිටවල මහත්මිය
(සංවර්ධන)
+94 11 4214388
0773856723
+94 11 2623285 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩ්බ්.ඒ.එස්.සුමනසූරිය
(මානව සම්පත්)
+94 11 2623725 +94 11 2623725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.වයි.එස්. අබේගුණවර්ධන මහත්මිය
(කාර්මික සබඳතා)
+94 11 2625347
0772016631
+94 11 2625347 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.කේ.ඩී.එෆ්.සිරිවර්දන
(ආයතනික සැලසුම්)
+94 11 2637180
0772016632
+94 11 2605325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.ශ්‍රියාලතා මහත්මිය
(අභ්‍යන්තර විගණක-ආවරණ)
+94 11 3153356 +94 11 2632595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 අයි.වී.ඩබ්.එදිරිවීර
(ග්‍රාමීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක)
+94 11 2605349
0777222083
+94 11 2622753 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්. එම්.ඒ.බණ්ඩාර
(සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය)
+94 11 5030765
0772442055
+94 11 2637191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඩී.එන්.ඩී.එස්.ගුණතිලක
(මලාපවහන පද්ධති)
+94 11 2624068
+94 11 2621851
0773856724
+94 11 2624068  

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු.කේ.පී.ආර්.එස්.සමරසිංහ
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2812671 +94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.එම්.ටී.එම්.රාසිල් මහතා
(බස්නාහිර - දකුණ)
+94 11 2224888
077771212
+94 11 2637945 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. පී.රාමවික්‍රම
(බස්නාහිර - උතුර)
+94 11 2922131
0777223736
+94 11 2922146 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.එච්.මීගොඩ
(මධ්‍යයම)
+94 81 2387149
0777845535
0767972261
+94 81 2388027 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.අයි.එම්.ඩ්බ්.කේ. ඉලංගසිංහ
(වයඹ)
+94 37 2221161
0773404140
+94 37 2230086 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එම්.කේ.ඒ.එල්.එම්.විජේසිංහ
(දකුණ)
+94 41 2229792
0772984120
+94 11 2224769 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.එස්.දේවරාජා
(සබරගමුව)
+94 045 2228271
0777891332
+94 045 2228273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. සී.වී.විජේරත්න
(උතුරු මැද)
+94 25 2235993
0773905305
+94 25 2225609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එන්.සුදේශන්
(නැගෙනහිර)
+94 026 2222028
0772442049
+94 026 2225225 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී.භාතිදාසන්
(උතුරු)
+94 24 2225719
0777871235
+94 24 2227341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ආර්.එස්.ලියනගේ
(ඌව)
+94 055 2230934
+94 055 2230938
0773051236
+94 055 2230974 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. එන්.ඒ.එස්.ශාන්ත
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - කළු ගඟ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
අදියර 1 -  පියවර 11 සහ කොළඹ නගරයේ ආදායම්
අය නොකරනු ලබන ජල භාවිතය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 2602995 +94 11 2602995 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ආර්.ඒ.බී.එස්.මෙන්ඩිස්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - වියළි කලාපීය නාගරික
ජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය (ආ.ස.බැ.)
+94 11 2635727 +94 11 2605756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ආර්.ඒ.ඒ.රණවක 
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - රත්මලාන / මොරටුව සහ ජාඇල /
ඒකල අප ජල එකතු කිරීමේ සහ බැහැර කිරීමේ
පද්ධති ව්‍යාපෘතිය (ස්.අ.ස.ස.)
+94 11 2737660 +94 11 2715373 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. බී. එස්. විජේමාන්න  
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - මහකොළඹ ජල පුනරුත්ථාපන
ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 4892622 +94 11 2786460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉංජිනේරු.ඒ.එම්.ඒ.රාෆික්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - මහනුවර ඉදි වෙමින් පවතින අප ජල ව්‍යාපෘතිය

+94 0777 264857    

ඉංජිනේරු. ඩී.ඩබ්.කේ.ඩී.අමරතුංග
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (මතුගම, අලුත්ගම, අගලවත්ත ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ)

 +94 11 2645975    

නම සහ තනතුර  දුරකථන  ෆැක්ස්  විද්‍යුත් තැපැල

ඉංජිනේරු එම්.ටී.ඩී. අබේවර්ධන
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)

 +94 11 25367670  +94 11 2812672  
ඉංජිනේරු ඒ.කේ.කපුරුගේ
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
     
ඉංජිනේරු ජේ.සිවකුමාර්
(ආයතනික සැලසුම්)
 +94 11 2637180
0772240537
 +94 11 2605325  
ටී.එම්.ඩබ්.සුනිල් බන්ඩාර  
(නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ)
මහනුවර දිස්ත්‍රික් අපජල කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය
     

කේ.එල්.එදිරිසිංහ
ආදායම් නොලබන

     
 ඒ.එස්.කුලාරච්චි
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ)
 +94 11 2636219
0773785861
 +94 11 2612164  
 ඒ.මුණසිංහ  0773856725    
 ඒ.මහතන්තිල  0777590405    
 කේ.ජී.එන්. සමන්කුමාර  0777743741    
 ටී.ඩබ්.එම්.එල්.පී.විජේසුන්දර  0777489654    

 ආර්.ආර්.පී.එන්.රත්නායක

0773470108     

 ඒ.පී.ගුණවර්ධන

     
එල්.පී.ඒ.පී.පෙරේරා
(ව්‍යාපෘතී)
     

ඒ.පී.ගුණවර්ධන
(අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් සේවා)

     

ජී.ඩබ්.දේශප්‍රිය
(උතුරු)

     
එස්.සී.රත්නායක
(උතුරු මැද)
     
ඊ.එම්.කේ.ඒකනායක
(මලාපවහන )
+94 11 2624068
+94 11 2623539
0772240535
   
ටී.ඩී.පිටගම්පල
(දකුණ)
     
කේ.වාසුදේවන්
(නැගෙනහිර)
     
ඩී.ඩබ්.කේ.ඩී.අමරතුංග      
ගම්පහ අත්තනගල්ල ව්‍යාපෘතිය      

www.waterboard.lk/web/administrator/index.php?jalaya14