ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ලේකම් එස්.එච්.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා බත්තරමුල්ලෙහි පිහිටි ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ දී සිය තනතුරේ වැඩ භාරගැනීම (12) සහ ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංශික පෙරමුණේ නායක වාසුදේව නානායක්කාර මහතා එතුමාට සුභපැතුම් එක්කල අවස්ථාව, අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් පාලිත විරසිංහ මහතා, ඇමතිතුමාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සරත් රණසිංහ මහතාද ඡායාරූපයෙන් දැක්වේ.

ඡායාරූප - තනුජ ප්‍රදීප්

Mr. S.H. Harischandre assumed Duties as tha State Secretary of Water supply Facilities. State Minister Vasudeva Nanayakkara, Additional Secretary of the Ministry Palitha Weerasinghe also in the Picture at the Water Ministry of Battaramulla.

Pic By - Thanuja Pradeep


Video Click here....

   
   
Write comment (0 Comments)

Eheliyagoda Social Services Click here.... 
Ratnapura Temple Click here....

 

Write comment (0 Comments)

සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කලාපීය වැඩමුළුව Click here....

Click here for Vedio(ITN News)

Write comment (0 Comments)

අඩුම මිලට පානීය ජල පහසුකම් කඩිනම් කිරීමට ඉක්මන් පියවර - ආචාර්ය ප්‍රියත්බන්දු වික්‍රම මහතා, නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් Click here for more....

 
   
   
   
Write comment (0 Comments)
 
   
   
Write comment (0 Comments)
   
   
Write comment (0 Comments)

වතුකර ජනතාවගේ සනීපාරක්ෂක තත්වය නංවාලීමට කඩිනම් පියවර Click here....
ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සඳහා Click here....

 
Write comment (0 Comments)
 
   
   
   
   
Write comment (0 Comments)

රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සහ ප්‍රභා ගනේෂන් මහතා හමුවී සාකච්ඡාව Click here....

Write comment (0 Comments)

සනීපාරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබඳ කලාපීය වැඩමුළුව  වැඩිදුර විස්තර සඳහා....

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Write comment (0 Comments)