නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක මහා පරිමාන ජල සම්පාදන හා අපජල ව්‍යාපෘතිවලට අදාල ජාතික මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී 2020.06.30 දින පැවැත්විණි.

මෙහිදී ගම්පහ අත්තනගල්ල මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, කටාන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, තඹුත්තේගම ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය, චින ශ්‍රී ලංකා පර්යේෂණ ප්‍රදාන ව්‍යාපෘතිය සහ මහනුවර නගර අපජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය පිළිබද ප්‍රගතිය සහ ඒවායෙහි ගැටලු සාකච්ඡා කල අතර, අමාත්‍යාංශ ලේකම් අචාර්ය ප්‍රියත් බන්දු මහතා විසින් ව්‍යාපෘති කඩිනමින් අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර රැසක් ගන්නා ලදි.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති නිශාන්ත රණතුංග මහතා, සාමාන්‍යධිකාරී ඇතුලු නිලධාරීන් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරුන්, මුදල් අමාත්‍යාංශ, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, වාරි මාර්ග අමාත්‍යාංශය, ඉඩම් අමාත්‍යශෙය, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශවල නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Click here for Video....

 
 
 
   
   
   

 

Write comment (0 Comments)

Click here for Vedio...

 

{facebook}https://www.facebook.com/newslk/videos/289399995538012/{/facebook}

Write comment (0 Comments)
   
   
Write comment (0 Comments)

 

National Water Supply & Drainage Board has invited ADB/JICA/World Bank on 27/05/2020 to have an initial discussion on possible future funding assistance for the proposed projects in line with the National Water Supply & Drainage Board Master plan. Subsequently separate detailed discussions were arranged with the donors and such detailed discussion with JICA was held on 17/06/2020 under the chairmanship of Mr. Nishantha Ranatunga (Chairman NWS&DB).

Mr. Fusato – Chief Representative of JICA Sri Lanka office and Ms. Rie Tomita and Mr. M.G. Hemachandra have been participated for the meeting representing the JICA. General Manager and other relevant in the Top Management of NWS&DB have also participated.

 

 

 

Write comment (0 Comments)

Write comment (0 Comments)