1939 Hotline
 1. Home
 2. /
 3. වත්මන් කොටස්
 4. /
 5. කුඩා නගර සහ ග්‍රාමීය...

ශ්‍රී ලංකාව නිදහස ලැබීමෙන් පසු පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීමට එවකට පැවති රජයන් විවිධ උත්සාහයන් ගෙන තිබූ අතර විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන කටයුතු පළාත් පාලන ආයතන හරහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක විය. පොදු කැණීම් ළිං සහ කුඩා පරිමාණයේ නල ජල පහසුකම් එම කාලය තුළ ඉදිකරන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, අපේ රටේ ග්‍රාමීය ජල සම්පාදනය සඳහා විශාල මැදිහත්වීමක් ආරම්භ වූයේ 1980 “ගෝලීය ජල දශකය” ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුවය. ඉන් අනතුරුව, ග්‍රාමීය ජලය වැඩිදියුණු කිරීමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ගන්නා ලද උත්සාහයන් කිහිපයක් විය. සැපයුම් සහ සනීපාරක්ෂක පද්ධතිය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපෘති කිහිපයක් හරහා ප්‍රජා කළමනාකරණ ජල යෝජනා ක්‍රම 4000ක් පමණ රට පුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර යෝජනා ක්‍රමවල, එහි ඵලදායී ක්‍රියාකාරිත්වයේ සහ එහි තිරසාරභාවයේ ද දුෂ්කරතා පවතින බව නිරීක්ෂණය වී ඇත.

ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්‍ෂක අංශය (RWS) අවශ්‍ය නිපුණතා සහ තාක්ෂණික නිපුණතාවයන් සමඟ පූර්ණ කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත විය. අංශය පිහිටුවීමේ සිට විවිධ ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

1980 මැද භාගයේ සිට, NWSDB ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක (RWS) අංශය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර සියලුම ප්‍රාදේශීය ආධාරක මධ්‍යස්ථානවල ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ඒකක (RWS ඒකක) ස්ථාපිත කර ඇත.

ජාතික ප්‍රජා ජල සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව (DNCWS) ප්‍රජා-කළමනාකරන ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 2014 දී පිහිටුවන ලදී. ST & RWS අංශය විසින් ප්‍රජා කළමනාකරණ ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පුහුණු කිරීම් සහ අදාළ මාර්ගෝපදේශ සකස් කර ඇති අතර දිවයින පුරා CBO කළමනාකරණය කරන ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම සඳහා DNCWS හරහා ග්‍රාමීය නල ජල සම්පාදන අංශයට තාක්ෂණික වශයෙන් සහාය ලබා දී ඇත.

මේ අතර, RWS ‘කුඩා නගර’ ලෙස නම් කර ඇති අතර අර්ධ නාගරික හෝ කුඩා නගර ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

මීට අමතරව, (ST, RWS) අංශය මගින් කුඩා නගර, ගම්මානවල අරමුදල් සහිත පානීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම සඳහා NWSDB ප්‍රධාන සැලැස්ම (NWSDB – Master Plan) සහ අනෙකුත් අමාත්‍යාංශ සහ ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන (INGOs) දායක වී ක්‍රියාත්මක කර ඇත. පහත සඳහන්.

 • NEPWASH (උතුරු සහ නැගෙනහිර ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය)- මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමලය
 • මහවලි සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ වියළි කලාපීය ප්‍රදේශවල දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුවර්තනය වීමට දේශගුණ ඔරොත්තු දෙන ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (CRIWMP).
 • අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව පාසල් පානීය ජල සම්පාදන වැඩසටහන
 • ජාතික ප්‍රජා ජල සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව (DNCWS) සහ ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය (NWSDB) අතර අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (WaSSIP) සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ජල සැපයුම සඳහා සහාය වීම.

වර්තමානයේ, මෙම නව කාර්යභාරය තුළ, ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිහිටුවා ඇති කුඩා නගර, ග්‍රාමීය ජල අංශය (ST, RWS) සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟ පහත ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට දායක වේ.

 • නල මාර්ග දිගු කිරීමේ වැඩසටහන දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (CRIWMP) සහ ST, RWS අංශය මගින් ප්‍රජා මූලික ප්‍රවේශය සමඟ ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
 • දිවයින පුරා ජල සැපයුම් ආවරණ සිතියම් සකස් කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරීම.
 • ඉන්දියානු රජය විසින් අරමුදල් සපයන උතුරු පළාතේ වැසි ජලය රැස් කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහාය.
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සපයනු ලබන ලෝක බැංකු අරමුදල් යටතේ රජයේ පාසල්වලට පානීය ජල පහසුකම් සැපයීම RSC සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම
 • බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම මත විහාරස්ථාන සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලික විමර්ශනය, සැලසුම් සැකසීම, ඇස්තමේන්තු සිදු කෙරේ

කුඩා නගර සහ ග්‍රාමීය ජලය, සනීපාරක්ෂක අංශය (ST, RWS) දැනට පවතින ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන පද්ධතිවල තිරසාර බව සහතික කිරීම සඳහා NWSDB හි පවතින ආයතනික සැකසුම භාවිතා කරමින්.

Contact Detils

Eng.(Ms).M.A.C.Hemachandra
Deputy General Manager
077-3856727
dgmrws@gmail.com
Mr.H.K.S.Shanthasiri
AGM (Sociology)
077-6260451
sunilashanthasiri@gmail.com
Eng.G.M.Mathuranesan
AGM
077-2267180
gmathuranesan@yahoo.co.uk
Eng. (Ms) S.Dharmasinghe
Chief Engineer
077-3999821
sdharmasinghe@yahoo.com
Eng.W.M.T.D.Wasala
Actg. Chief Engineer
077-7899681
cestrwss@gmail.com
Ms.A.Rupawathana
Snr. Sociology
077-4594619
rupthee@gmail.com
Eng. Mr.K.A.I.Kalupahana
Engineer
077-3118526
kaikalupahana@gmail.com
Ms.H.W.L.S.Amarasena
Personal Secretary
071-4473752
lasanthiamarasena@gmail.com