උද්ගත වූ අයහපත් තත්වය හේතුවෙන් මාර්තු 22 BMICH හි දී ලෝක ජල දින ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නොහැකි වුව දදුවා දරුවනි,... ජයග්‍රාහී ඔබ සැම වෙත
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සුභාශිංසන පිරිනමන අතරයථා කාලයේදී ඔබට නියමිත ඇගයීම් හා ත්‍යාග ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.
(
කණිෂ්ඨ අංශය)