අනවසර පදිංචිකරුවන් යයි පවසමින් නිලධාරීන් විසින් නොසලකා හැරි ජා ඇල ආසනයේ වල්පොල, වීරරත්න මාවත ජනතාවගේ ජලය ලබාගැනීමේ අවුරුදු 25 ක සිහිනය සැබෑ කරමින් පැයෙන් පැයට දොරින් දොරට පානීය ජලය ලබා දීම වැඩසටහන යටතේ ජලය ලබා දීමේ මූලික පියවර ජල සම්පාදන අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමාගේ මාධ්‍ය ලේකම් සංජීව ධම්මික මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම ප්‍රදේශයේදී සිදු කරන ලදී.