අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෝ

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල

නිශාන්ත රණතුංග මහතා
සභාපති

+94 11 2634488
   077 7757201
+94 11 2611234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඩ්බ්.එම්.එස්.බී.විජේකෝන් මහතා
උප සභාපති

+94 11 2635883 +94 11 2610034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පත් කර නැත.
ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ
+94 11 2636901

+94 11 2611590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ටී.එම්.ආර්.පී.තෙන්නකෝන් මහතා  071 8510666  

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ආචාර්ය වී.ටී.එස්.සිරිවර්දන මහතා +94 11 2112720
071-4499222
+94 11 2112720

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ආර්.වික්‍රමසිංහ මහත්මිය  +94 11 2484997
  071 8124167
 +94 11 2884775  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ආර්.ඒ.එස්.එල්.රණසිංහ මහත්මිය  077 3047826    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඩබ්.එම්.ආර්.පී.වීරසිංහ මහතා
(නිරීක්ෂක )

 +94 11 2177215
0777724360
 +94 11 2177216  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නයනා නාතවිතාරණ මහත්මිය


+94 11 2305326

+94 11 2347529

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඩබ්. පී. සඳමාලි ද සිල්වා මහත්මිය,
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්
+94 11 2637181 +94 11 2626361 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන් හතර දෙනෙක්
  2. පළාත් පාලන කොමසාරිස් හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයෙකු
  3. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන භාණ්ඩාගාර නිලධාරියෙක්
  4. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක්

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු ටී. එස්. විජේතුංග
සමාන්‍යාධිකාරී
+94 11 2635990
+94 11 2636449
+94 077 2846848
+94 11 2636449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු.අයි.වී.ඩබ්.එදිරිවීර
(ජල පිලි සැකසුම්)
+94 11 2624068
+94 0777222083
+94 11 2623539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.එස්.ඒ.රෂීඩ්
(පාරිභෝගික හා වත්කම් කළමණාකරණ)
+94 11 2625778
+94 077 2442044 
+94 11 5522389 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.කේ.පී.ආර්.එස්.සමරසිංහ 
(ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති)
+94 11 4210825
+94 0773929326
+94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.ඒ.එස්.වීරසේන මහතා
(මූල්‍යය)
+94 11 2637863
+94 0777708574
+94 11 2623354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. සී.සී.එස්.එච්.ප්‍රනාන්දු
(බස්නාහිර) 
+94 11 2635999
+94 0777899230
+94 11 4203842 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.වයි.එස්.අබේගුණවර්ධන
(මානව සම්පත් කළමනාකරණ) - ( ආවරණ )
+94 11 2637431 +94 11 2612567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.ජී.ජී.රාජ්කුමාර්
(සාමූහික සේවා)
+94 11 2626245
+94 077 3952717
+94 11 2626245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. අයි.එම්.ඩබ්.කේ.ඉලංගසිංහ 
(ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්)
+94 11 2622913
+94 0773404140
+94 11 2622913 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ආර්.එස්.ලියනගේ
(ඌව/
කුණ/නැගෙනහිර)
 +055 2230934 
 +055 2230934
   
ඉංජිනේරු. එම්. කේ. ඩී.ජේ.එච්.මීගොඩ
උතුර/උතුරු මැද
 024 22 25 720
+077 7 845 535
 +024 22 27 585  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉංජිනේරු.ජී.වී.විජේරත්න
(මධ්‍යම, වයඹ සබරගමුව.)

+94 0812387149
   0773905305
 +94 081 2388027  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. ඒ. මුණසිංහ
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ)
+94 11 2636219
+94 0773856725
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එල්.පී.ඒ.පී.පෙරෙරා
(නිෂ්පාදන)

+94 11 2578148
0772386179

+94 11 2549199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ. චන්ද්‍රදාස
(තොරතුරු තාක්ෂණ) 
+94 11 2623494
+94 077 3487649
+94 11 2626284 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු එන්.ඒ.එස්.ශාන්ත
(ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ) 
+94 11 4202473 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.සීක්කුගේ
(ආ.ස.බැ. ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ)
+94 11 2621813 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ජී.එස්.කුමාර මහතා
(පිරිවැය)

+94 11 2623164 +94 11 4202471  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.එම්.එස්.පීරිස්
(මුදල්  - පිරිවැයකරණය)
+94 11 2623164
0772442068
+94 11 2623354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු වී.ජී.යූ.රංජිත්
(යාන්ත්‍රික හා විදුලි)
අඹතලේ ජ..වැ.කි.(ව්‍යා.)
+94 11 2635341
+94 077244069
+94 11 2625798 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඒ.එස්.කළුආරච්චි
(සංවර්ධන)
+94 11 2638102 +94 11 2623285 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.ඒ.එස්.එස්.කේ.චන්ද්‍රසිරි
(මානව සම්පත්)
+94 11 2623725
0777538465
+94 11 2623725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.වයි.එස්. අබේගුණවර්ධන මහත්මිය
(කාර්මික සබඳතා)
+94 11 2625347
0772016631
+94 11 2625347 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එම්.කේ.ඒ.එල්.එම්.විජේසිංහ
(සාමූහික සැලසුම්)
+94 11 2637180
0772984120

+94 11 2605325
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

යූ.ජේ.සමරසිංහ
(අභ්‍යන්තර විගණක)
+94 11 2621621
Ext.1130
0777800856
+94 11 2632595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 එම්.ඒ.සී.හේමචන්ද්‍ර
(ග්‍රාමීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක)
+94 11 2605349
+94 11 2622753 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්. එම්.ඒ.බණ්ඩාර
(සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය)
+94 11 5030765
0772442055
+94 11 2637191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඩී.එන්.ඩී.එස්.ගුණතිලක
(ජල පිලි සැකසුම්)
+94 11 2624068
+94 11 2621851
0773856724
+94 11 2624068 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ජී.ඩී.එන්.නෙවිල්
(ජල පිලි සැකසුම්)

+94 11 2635501
0772918534

+94 11 2635501  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ටී.ආර්.ජේ.ප්‍රනාන්දු
(කලු ගඟ ව්‍යාපෘතිය - අදියර -II)

 +94 11 2052879
0773785900
 +94 11 2052921  

පියල් පද්මනාත
(වානිජ)

+94 11 5529632
  077 2442062
 +94 11 5529632  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කේ.කේ.එන්.ඩයස්
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ)

 +94 11 2636219
076 1239754
 +94 11 2612164  dgmp&This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.ඒ.ඩී.හෙමචන්ද්‍ර
(පාරිභෝගික වත්කම් කළමනාකරණ)
+94 11 2632243
07770356643
 +94 11 2632249  

ඉංජිනේරු.ඒ.පී.ගුණවර්ධන
(ආණමඩුව ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය)

     

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. ඒ.කේ.කපුරුගේ
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2812671
0777891511
+94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.එම්.ටී.එම්.රාසිල් මහතා
(බස්නාහිර - දකුණ)
+94 11 2224888
077771212
+94 11 2637945 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.එන්.යූ.කේ.රණතුංග
(බස්නාහිර - උතුර)
+94 11 2922131
0777 223733
+94 11 2922146 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ඩ්බ්.ජී.සී.එල්.වීරසේකර
(මධ්‍යයම)
+94 81 2387149
0772442078
+94 81 2388027 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ජේ.ඒ.ඒ.පී.ජයසිංහ
(සබරගමුව)
+94 37 2221161 +94 37 2230086 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඒ.මහතන්තිල
(දකුණ)
+94 41 2229792
07777590405

+94 11 2224769 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ඩ්බ්.පී.සී.එල්.වීරසේකර
(සබරගමුව)
+94 045 2228271
0772442078
+94 045 2228273 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී.එම්.එම්.එච්.තෙන්නකෝන්
(උතුරු මැද)
+94 25 2235993
0773905305
+94 25 2225609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එන්.සුදේශන්
(නැගෙනහිර)
+94 026 2222028
0772442049
+94 026 2225225 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඒ.එම්.ඒ.රාෆීක්
(උතුරු)
+94 24 2225719
0777264857
+94 24 2227341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
d
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.එම්.එම්.එම්.නසීල්
(ඌව)
+94 055 2230934
+94 055 2230938
+94 055 2230974 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.ඩී.වී.මැදවත්ත
(වයඹ පළාත)
+94 37 2221161
0777 809932
+94 37 2230086 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු.එස්.එල්.මොහාන්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - රත්මලාන / මොරටුව අප ජල  බැහැර කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 
+94 11 2737660 +94 11 2715373 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එන්.ඒ.එස්.ශාන්ත
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - කළු ගඟ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
අදියර 1 -  පියවර 11 සහ කොළඹ නගරයේ ආදායම්
අය නොකරනු ලබන ජල භාවිතය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 2602995 +94 11 2602995 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ආර්.ඒ.බී.එස්.මෙන්ඩිස්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - වියළි කලාපීය නාගරික
ජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය (ආ.ස.බැ.)
+94 11 2635727 +94 11 2605756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. බී. එස්. විජේමාන්න  
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - මහකොළඹ ජල පුනරුත්ථාපන
ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 4892622 +94 11 2786460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉංජිනේරු.ඒ.එම්.ඒ.රාෆික්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - මහනුවර ඉදි වෙමින් පවතින අප ජල ව්‍යාපෘතිය

+94 0777 264857    

ඉංජිනේරු. ඩී.ඩබ්.කේ.ඩී.අමරතුංග
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (මතුගම, අලුත්ගම, අගලවත්ත ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ)

 +94 11 2645975    

ඉංජිනේරු.ටී.එම්.එම්.එච්.තෙන්නකෝන්
දැදුරුඔය ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ

     

ඉංජිනේරු.ටී. භාතිදාසන්
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (කිලිනොච්චි ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය)

     

ඉංජිනේරු.ටී.ආර්.ජේ.ප්‍රනාන්දු
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (කලු ගඟ ව්‍යාපෘතිය - අදියර -II)

     

ඉංජිනේරු. ටී.ඩබ්.එස්.පෙරේරා
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ(සමස්ථ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ)
සැමට ජලය(කොන්ත්‍රාත්)

0777725294 +94 11 2636870
+94 11 2621783
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඉංජිනේරු. ජී. එම්. තිලකරත්න.
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (පොල්ගහවෙල, පොතුහැර)

+94 037 2243930   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer" style="outline-color: var(--bold-outline-color); outline-style: solid; color: #338fe9;">
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ඉංජිනේරු. ඩබ්.ඒ.එස්.ඩී.පෙරේරා
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ
මහ කොළඹ ජල හා අප ජල කළමණාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන

+94 11 208255
+94 11 2082534
077 2311353
+94 11 208255
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර  දුරකථන  ෆැක්ස්  විද්‍යුත් තැපැල

ආර්.ඩබ්.එම්.නන්දතිලක
(තොරතුරු තාක්ෂණ)

 +94 011 2624122
 +94 071-3868256
+94 11 2626284
 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඩී.ඩබ්.එන්.සුරංජිත්
(බිල් කිරීම්)

+07777 751236

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 එම්. වැල්ලගේ
(මුදල්)

+94 11 2775581   +94 11 2612568  
ඊ. වීරසිංහ
(අයකිරීම්)
+94 11 5059632 
077 3269285 

+94 11 2612568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ඒ.ඩී.කේ.කේ.විජයගුණවර්ධන.
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2814294 
0777706719
 +94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු එම්.ටී.ඩී.අබේවර්ධන
(සංවර්ධන)
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 5367670
0777562373
+94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. කේ.එල්.එදිරිසිංහ
(ආදායම් නොලබන ජල)
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2817803
0777717652
+94 11 2812672 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු ජේ.සිවකුමාර්
(ආයතනික සැලසුම්)
 +94 11 2637180
0772240537
 +94 11 2605325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. අජිත් මහතන්තිල
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - බටහිර )
+94 11 2636219
0777590405
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. කේ.ජී.එන්. සමන්කුමාර
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - )
+94 11 2636219
0777743747
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ප්‍රභාත් විජේසුන්දර
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - )
+94 11 2636219
0777489654
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එච්.කේ.ඊ.කේ.ජිනදාස
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ -ද.නැ )
+94 11 2636219
0777706503
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ආර්.ආර්.වී.එන්.රත්නායක
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ - )
+94 11 2636219
0714419746
+94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ටී.එම්.ඩබ්.සුනිල් බන්ඩාර  
(නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ)
මහනුවර දිස්ත්‍රික් අපජල කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය
     
 ඒ.මුණසිංහ  0773856725    

 ඒ.පී.ගුණවර්ධන

     
එල්.පී.ඒ.පී.පෙරේරා
(ව්‍යාපෘතී)
     

ඒ.පී.ගුණවර්ධන
(අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් සේවා)

     

ආර්.ඩබ්.එම්.ආර්.පී.වනිගසේකර
(උතුරු)

     
එස්.සී.රත්නායක
(උතුරු මැද)
     
ඊ.එම්.කේ.ඒකනායක
(මලාපවහන )
+94 11 2624068
+94 11 2623539
0772240535
   
ටී.ඩී.පිටගම්පල
(දකුණ)
     
කේ.වාසුදේවන්
(නැගෙනහිර)
     
ඩී.ඩබ්.කේ.ඩී.අමරතුංග      
(ගම්පහ අත්තනගල්ල ව්‍යාපෘතිය)      
එස්.කේ.එල්.එස්.රූපසිංහ
සැලසුම් හා නිර්මාණ(බටහිර)
     
අනූෂා  ආදිහෙට්ටි
සැලසුම් හා නිර්මාණ (ලේඛනගත කිරීම)
0772984124    

පී.එම්.ඩී.ටී.පන්නිල
(මිනිස් බල සංවර්ධන හා පුහුණු කිරීම්)

     

පී.එස්.මුතුනායක
(ප්‍රසම්පාදන / නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ,  ජල සම්පාදන සේවා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, මහ කොළඹ)

     

ඩබ්.ජයසිංහ
(ක්‍රම සම්පාදන හා සැලසුම්ලේඛනගත)

+94 11 2636219
   0772442058
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

වී.යූ.අලවත්ත
(ආදායම් නොලබන ජලය - බස්නාහිර)

 +94 11 2632243
  070 3994969
 +94 11 2632249  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ජී.වී.ජේ. පෙරේරා
(සිතියම් අංශය)

 +94 11 2632243
   0777 593557
 +94 11 2632249  
 ඩී.ඒ.ඩී.හෙමචන්ද්‍ර
(පාරිභෝගික වත්කම් කළමනාකරණය)
 +94 11 2632243
    077 2240578
 +94 11 2632249  
ඩ්බ්.ඩී.ඒ.පෙරේරා
(බස්නාහිර - නිෂ්පාදන)
=94 11 2578148  +9 4 11 2549199  
එම්.ටී.එම්.බාවා මහතා
(Development)
     
ඊ.උපාලි අල්විස් මහතා
(Development - AGM/Sociologist)
0777411510   upalialwis@gmail.com
ජී.එම්.මතුරනේෂන්
(කුඩා නගර, ග්‍රාමීය ජල හා සනීපරක්ෂක)
     

සී.ඒ.කුමාරසේන (ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී)

     

www.waterboard.lk/web/administrator/index.php?jalaya14