උද්ගත වූ අයහපත් තත්වය හේතුවෙන් මාර්තු 22 BMICH හි දී ලෝක ජල දින ජාතික උත්සවය පැවැත්වීමට නොහැකි වුව දදුවා දරුවනි,... ජයග්‍රාහී ඔබ සැම වෙත
ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සුභාශිංසන පිරිනමන අතරයථා කාලයේදී ඔබට නියමිත ඇගයීම් හා ත්‍යාග ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.
(
කණිෂ්ඨ අංශය)

 

Write comment (0 Comments)

Water Supply Scheme for Industrial Estate at Welioya, has been successfully completed and handed over to the Ministry of Industry and Supply Chain Management on 21.04.2020.

Total cost of the Water Supply Scheme is Rs 83.3. Million (Source of the Fund- Board of Investment of Sri Lanka, Ministry of Industry and Supply Chain Management).

The main components of this project comprises;

I. Construction of four no of boreholes (Ground Water Source)

II. Construction of 100m³ Capacity Ground Reservoir, Pump House and 40m³ Ferro cement Elevated Water Tower

III. Supply, Delivery and laying of uPVC/DI Pipes, Fittings Valves and Specials.

IV. Supply and Installation of M&E Equipment and Accessories for Industrial Estate at Welioya

Thanks to DGM (North), AGM (N), Staffs & work crew for their committed works throughout the project period and special thanks for the successful completion and handed over of the Water Supply Scheme during the prevailing COVID 19 Pandemic period.

 

C.Kopinath BA (Hons)., MPhil.,

Sociologist RSC (N) National Water Supply & Drainage Board

A9 Road Vavuniya.

TP: +94242227340/+94242227313 (Operator)

Mobile: +94778543179

 

Write comment (0 Comments)