1939 Hotline

අප ගැන

සංවිධානය ආරම්භයේ ප්‍රසිද්ධ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන සඳහා උප දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ආරම්භ විය. 1965 දී එය පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ කොට්ඨාසයක් බවට පත් විය. 1970 වසරේ සිට මෙම අංශය වාරිමාර්ග, විදුලිබල හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ අතර වත්මන් මණ්ඩලය 1975 ජනවාරි මාසයේ පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් පිහිටුවන තෙක් එය පැවතුණි

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍යාංශය යටතේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWS&DB) ශ්‍රි ලංකාව තුළ ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම සහ සනීපාරක්ෂාව සැපයීම සඳහා පහසුකම් සපයන ප්‍රධාන අධිකාරිය වේ. NWSDB පනතට අනුව, පළාත් පාලන ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන නාගරික ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම ගණනාවක් වැඩි ආවරණයක් සහ වැඩිදියුණු කළ සේවාවක් සැපයීම සඳහා NWSDB විසින් පවරා ගන්නා ලදී.

තව කියවන්න ….

දැක්ම සහ මෙහෙවර

දැක්ම

To be the most prestigious utility organization in Sri Lanka through technological and service excellence.

මෙහෙවර

Serve the nation by providing sustainable water & sanitation solutions ensuring total user satisfaction.

Ministry of Water Supply

Hon. Keheliya Rambukwella

Minister of Water Supply

Hon. Sanath Nishantha

State Minister of Water Supply

Mr. N.B. Monti Ranatunge

Secretary to the Ministry of Water Supply

අපගේ කළමනාකරණය

නිශාන්ත රණතුංග මහතා

සභාපති

ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.බී. විජේකෝන්

උප සභාපති, NWSDB

අයි.එම්.ඩබ්ලිව්.කේ. ඉලංගසිංහ

සමාන්යාධිකාරී

මණ්ඩල සාමාජිකයින්

නිශාන්ත රණතුංග මහතා

සභාපති

ඩබ්ලිව් එම් එස් බී විජේකෝන් මහතා

උප සභාපති

ඉංජිනේරු ආර්.ඒ.එස්. එල් රණසිංහ

මණ්ඩල සාමාජික

ආචාර්ය V.T.S.K සිරිවර්ධන

මණ්ඩල සාමාජික

වත්සලා එරන්දි ගොඩගම මෙනවිය

මණ්ඩල සාමාජික

ආර් ඒ ජී කේමිත රාජපක්ෂ මහතා

මණ්ඩල සාමාජික

කේ ඒ එස් මහේෂිකා මෙනවිය

මණ්ඩල සාමාජික

එච්.සී.ජේ. තිලකරත්න

නිරීක්ෂකයා

ඩබ්ලිව්.පී. සඳමාලි ද සිල්වා

මණ්ඩලයේ ලේකම්

ආයතනික ව්‍යුහය

සංවිධානය ආරම්භයේ ප්‍රසිද්ධ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන සඳහා උප දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ආරම්භ විය. 1965 දී එය පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ කොට්ඨාසයක් බවට පත් විය. 1970 වසරේ සිට මෙම අංශය වාරිමාර්ග, විදුලිබල හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වූ අතර වත්මන් මණ්ඩලය 1975 ජනවාරි මාසයේ පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් පිහිටුවන තෙක් එය පැවතුණි

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍යාංශය යටතේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWS&DB) ශ්‍රි ලංකාව තුළ ආරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම සහ සනීපාරක්ෂාව සැපයීම සඳහා පහසුකම් සපයන ප්‍රධාන අධිකාරිය වේ. NWSDB පනතට අනුව, පළාත් පාලන ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන නාගරික ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම ගණනාවක් වැඩි ආවරණයක් සහ වැඩිදියුණු කළ සේවාවක් සැපයීම සඳහා NWSDB විසින් පවරා ගන්නා ලදී.

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ, සංවිධානය සිය ක්‍රියාකාරකම්වල විෂය පථය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් කර ඇත.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය දැනට දිවයිනේ ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම 334 ක් ක්‍රියාත්මක කරන අතර එමඟින් මුළු ජනගහනයෙන් 50% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නල ජල සැපයුමෙන් ආවරණය වේ. දැනට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නව ව්‍යාපෘතීන් සමග ඉදිරි වසර වලදි මිලියන 2.8 කට සේවය කිරීමට අපේක්ෂා කරනු ලබයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල, හන්තානේ, කොග්ගල,හික්කඩුව,කතරගම සහ නිවාස යෝජනා ක්‍රම කිහිපයකද මලාපවහන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

2003 වර්ෂයේදී බෙදා හැරීම් ආවරණය කිරීම සදහා ප්‍රාදේශීය සහය සේවා මධ්‍යස්ථාන (නැගෙනහිර)  පිහිටුවන ලදී. වර්තමාන ජනගහනයෙන් 71% ක් නල ජල සැපයුමෙන් ආවරණය වී ඇති අතර ජනගහනයෙන් 5% ක් ප්‍රජා ජල යෝජනා ක්‍රමය හරහා පානීය ජලය ලබා දෙයි.

ප්‍රාදේශීය සහය සේවා මධ්‍යස්ථානය (නැගෙනහිර) හි ජල සම්බන්ධතා 340,000 ක් ඇති අතර මසකට cum Mn 5.5 ක් නිෂ්පාදනය කෙරේ. නැගෙනහිර සාමාන්‍ය බිල්පත් රු. මසකට මිලියන 181 කි.

NWSDB හි උතුරු මැද ප්‍රාදේශීය සහය මධ්‍යස්ථානය (RSC) 2003 දී පිහිටුවන ලදී. වත්මන් පරිපාලන සැකසුම යටතේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (DGM) RSC හි ප්‍රධානියා වේ. DGM සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (AGM) පෙරදසුන යටතේ දේශීය ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ සැලසුම් සහ සැලසුම් කටයුතු, මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ සැලසුම් කටයුතු, පවතින යෝජනා ක්‍රමවල පුනරුත්ථාපන හා වැඩි කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම, භූගත ජලය වැනි සංවර්ධන කාර්යයන් බලා ගනී. – පදනම් වූ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සහ ජල සම්පත් කළමනාකරණය

Past Chairmans

Mr. R.W.R. Premasiri

Mr. Karunasena Hettiarachchi

(May 2010 - April 2014)

Col, W.M.R. Wijesundara

(Jan 2002 - 2003 Jan)

Mr. L.W. Jirasinghe

(Nov. 2001 - Jan.2002)

Mr. N.S.K.N. De Silva

(Dec.1997 - Oct.2000)

Mr. T.B. Madugalla

(Jan. 1986 - Sep.1997)

Mr. S.B. Boyagane

(Nov.1981-Jan.1986)

Mr. N.D. Peiris

(Nov.1977-Jan.1985)

Past General Managers

Mr.B.W.R.Balasooriya

(Jul.2013 - Jul. 2016)

Mr.K.L.L.Premanath

(May.2007 - Jul.2013)

Mr.M.Wickramage

(April.2003-May 2007)

Mr.S.Weerarathme

(Jan.2001-Mar.2003)

Mr.W.A.Karunarathne

(May.1998-May.2001)

Mr.P.M.R.Pathiraja

(Oct.1996 - May 1998)

Mr.M.Wickramage

(Jan.1994 - Mar.1996)

Mr.A.P.Chandraratne

(04.1987-06.1996)

Mr.G.E.Kumarage

(Jan.1986-Mar.1987)

Mr.S.B.Boyagane

(09.1983 - 01.1985)

Mr.T.B.Madugalla

(04.1978 - 01.1985)

Mr.T.M.B.Herath

(Sep.1977-Apr.1978)

Mr.N.D.Peiris

(Oct.1976 - Aug.1978)

Mr.Randeniya

(Dec.1974 - Dec.1976)