1939 Hotline
  1. Home
  2. /
  3. முக்கிய பிரிவுகள்
  4. /
  5. இயந்திரவியல் மற்றும் மின்னியல் பிரிவு

தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் செயல்படும் நீர் மற்றும் கழிவுநீரமைப்பை மேம்படுத்த அனைத்து இயந்திர மற்றும் மின் பொறியியல் தீர்வுகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் தொடர்புடைய சேவைகளை வழங்குதல்

தொடர்பு விபரங்கள்

Mr. V.G.U.Ranjith
DGM (Mechanical and Electrical),
dgmmne@waterboard.lk
M&E Division,
National Water Supply & Drainage Board, Galle Road, Ratmalana, Sri Lanka